Privacybeleid

Wij danken u voor uw bezoek aan groepsrenovatie.be, eigendom van Eyeballs bv, maatschappelijke zetel te Bliekstraat 21, 9220 Moerzeke (BE0636791043). Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden, Privacy Policy en Cookie Policy. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze website. De laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden is te allen tijde beschikbaar op deze Website. (Laatste aanpassing op 27/12/2019)

1. Opzet van de website

De Website biedt informatie omtrent groepsaankopen die wij organiseren alsook de mogelijkheid om hierop in te schrijven. Wij organiseren samen met vaste partners een reeks groepsaankopen en bieden de deelnemers de mogelijkheid aan om zich vrijblijvend in te schrijven op een offerte die zal aangevraagd worden bij de leverancier. Die samenaankopen zijn gebaseerd op een eenvoudig principe: door in groep aan te kopen, bedingen we een groepskorting en dus een voordeligere prijs. Deelnemers kunnen zich tijdens een vooraf bepaalde inschrijvingsperiode voor de groepsaankoop inschrijven. Ze ontvangen nadien een gedetailleerde offerte van de leverancier. Pas dan beslissen ze of ze op het bod van de leverancier ingaan of niet.

2. Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van onze Website. U verklaart door uw bezoek aan de Website kennis genomen te hebben van deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3. De website gebruiken

Het gebruik van onze Website is gratis. We behouden ons het recht voor om de toegang voor bezoekers die de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy van de Website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

  U verbindt zich er toe bij het gebruik van de Website om:
 • De Website te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy;
 • Zich als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker te gedragen;
 • Geen handelingen te verrichten die ons, op welke wijze dan ook, kunnen schaden;
 • Elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid van de Website of op de rechten van derden onmiddellijk aan ons te melden;
 • De technische veiligheidsmaatregelen ingesteld op de Website alsook de code en login niet te schenden, te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, over te maken aan derden of zelf te gebruiken;
 • Op geen enkele wijze de toegang tot en het gebruik van de Website te verstoren;
 • Uw gegevens, uw software en uw informatica- en telecommunicatie-installaties op gepaste wijze tegen virussen en alle andere mogelijke risico's, waaronder het kraken van de computer, te beschermen.

4. Onze aansprakelijkheid

We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van onze website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. We zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op onze website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren op veerle@groepsrenovatie.be.

We stellen alles in werking om een toegang te verlenen tot onze website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informatica middelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgrade werkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen we alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen door ons.

De websites waarnaar we bij gelegenheid kunnen linken, worden niet door ons beheerd, gehost of onderhouden. We zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

Wij kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar andere websites en derde partijen en aan de behoorlijke werking ervan. We kunnen echter niet garanderen dat deze links altijd werken. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links doen we al het mogelijke om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

5. Intellectuele eigendom

Wij zijn de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan onze website en de aangeboden dienst. U verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo's, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website en van onze dienst.

6. Algemene bepalingen

Als we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, is de nieuwe versie beschikbaar op onze website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek aan onze website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van Eyeballs bv zich bevindt, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, kan u contact opnemen met ons op het volgend adres: Eyeballs bv, Bliekstraat 21, 9220 Moerzeke of via veerle@groepsrenovatie.be. Elke feedback met betrekking tot de Website of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden. Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de Website of per e-mail, naar onze keuze en mogelijkheid.

7. Cookie Policy

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

2. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.

3. Third party cookies
Deze website maakt gebruik van volgende Third-party cookies:

  Google plaatst cookies onder andere voor het gebruik van Google Analytics en Google Adwords. Zij is gevestigd in de VS en voldoet aan Privacy Shield.
 • Google Analytics is een webanalysetool verstrekt door Google Inc. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van de website te volgen en te onderzoeken, om rapporten en statistieken te produceren met betrekking tot deze website en om deze te delen met andere Google-diensten. Google gebruikt mogelijks de verzamelde gegevens om de advertenties binnen haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
 • Google Adwords conversie tracking is een analytische dienst die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze applicatie. Google Adwords Remarketig is een dienst voor remarketing en behavioral targetting die de activiteiten op deze website linkt met het Adwords advertentienetwerk.
 • Voor meer info, zie https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy, voor opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Facebook plaatst onder andere cookies voor het gebruik van Facebook Pixel. Dit is een remarketing en behavioral targeting tool verstrekt door Facebook, die de activiteiten op deze website linkt met haar advertentienetwerk. Zij is gevestigd in de VS en voldoet aan Privacy Shield. Voor meer informatie, zie https://nl-nl.facebook.com/about/basics.

Beheer van cookies

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor "Cookies weigeren".

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: https://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser - Microsoft Internet Explorer
 • In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.
 • Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag' of 'accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit).
 • Klik op 'OK'.
Bij browser - Mozilla Firefox
 • Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op 'Opties'.
 • Op het tabblad 'Privacy', zorg ervoor dat de 'Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden' niet is aangevinkt.
 • Klik op 'OK'.
Bij browser - Google Chrome
 • Klik op 'Extra' bovenaan in uw browservenster en kies 'Opties'.
 • Klik op de 'Under the Hood' tab, zoek het gedeelte 'Privacy' en selecteer de knop 'Content settings'.
 • Selecteer nu 'Allow local data to be set'.
Bij browser - Safari
 • Klik op het pictogram 'Cog' bovenaan in uw browservenster en selecteer de 'Voorkeur' optie.
 • Klik op 'Beveiliging', vink dan de optie die zegt: 'Blokkeer cookies van derden en reclame cookies' aan.
 • Klik op 'Save'.

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via veerle@groepsrenovatie.be.

8. Privacy Policy

"Eyeballs" respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. "Eyeballs" leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

1. Welke gegevens?

Via deze website worden persoonsgegevens verzameld via de verschillende aanvraagformulieren en/of bestelformulieren.

Hierbij kan u gevraagd worden om uw naam (voornaam - familienaam), e-mailadres, telefoonnummer en gsm-nummer, straat, nummer, postcode en gemeente in te vullen. Tevens kan de gebruiker zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Hierbij wordt enkel het e-mailadres gevraagd. U heeft ten allen tijde het recht u toestemming voor de nieuwsbrief in te trekken. Tevens zal iedere nieuwsbrief voorzien zijn van een opt-out.

De website plaatst enkele cookies. Deze verzamelen onder andere uw IP adres en uw taal van voorkeur voor de website.

Voor het verbeteren van uw gebruikservaring kunnen we gebruikmaken van zogenaamde pixellabels. Dat zijn kleine grafische bestanden waarmee we het gebruik van onze websites kunnen volgen. Met behulp van een pixellabel kunnen we informatie verzamelen, waaronder het IP-adres van de computer die de pagina met het label heeft gedownload, de URL van de pagina waarop het pixellabel staat, hoe lang de pagina met het pixellabel precies werd weergegeven, de browser waarmee het pixellabel werd opgehaald en het identificatienummer van de cookies die eerder door die server op uw computer zijn geplaatst. In e-mailverkeer met HTML-opmaak, kunnen we zogeheten opmaakdetectietechnologie gebruiken. Via pixellabels kan deze technologie controleren of u de e-mail ontvangen en geopend hebt.

Voor meer details omtrent deze cookies wordt verwezen naar de cookie-policy.

2. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Deze gegevens die verzameld worden via het aanvraagformulier of het bestelformulier kunnen gebruikt worden om u te contacteren, om een prijsvoorstel of offerte op te maken of om een plaatsbezoek af te spreken, zowel door "Eyeballs" zelf als door enkele selectief door Eyeballs gekozen partners die de dienst verlenen waarvoor u zich heeft ingeschreven. Uw gegevens kunnen aldus gedeeld worden met derde partijen, uitsluitend met het doel om u te contacteren betreffende uw aanvraag.

De gebruiker die zich inschrijft voor de nieuwsbrief zal deze nieuwsbrief ontvangen.

Uw gegevens worden, met uitzondering van de hierboven genoemde verwerkingen, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat "Eyeballs" uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. "Eyeballs" zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door "Eyeballs" bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de "Eyeballs" en de gebruiker.

3. Veiligheidsmaatregelen

"Eyeballs" heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan "Eyeballs" aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

4. Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat "Eyeballs" met uw persoonsgegevens maken.

4.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan "Eyeballs". Daarnaast heeft u steeds het recht om "Eyeballs" te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

4.2 Recht van verzet
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

4.3 Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan "Eyeballs" in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

4.4 Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

4.5 Uitoefenen van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door "Eyeballs" daartoe te contacteren, hetzij per post naar Bliekstraat 21, 9220 Moerzeke of per e-mail via info@eyeballs.be, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

4.6 Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door "Eyeballs" evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

4.7 Recht om klacht in te dienen
U over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

5. Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.